Skip til indhold

3400+ Tilfredse Kvinder

GRATIS FRAGT & 30 DAGES BETÆNKNINGSTID

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Comfit

Artikel 1 - Definitioner

På disse betingelser gælder følgende definitioner:

Frist: Den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

Forbruger: en fysisk person, der ikke handler som led i udøvelse af erhvervsmæssig eller forretningsmæssig virksomhed, og som har indgået en fjernkontrakt med iværksætteren;

Dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid;

varig databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet mod ham personligt, på en måde, der gør fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger mulig.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at frafalde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Iværksætter: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

Fjernkontrakt: en aftale, hvor der udelukkende anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker inden for rammerne af et system, som den erhvervsdrivende har organiseret med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, indtil og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås;

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er sammen i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Sælgers identitet

Comfit Underwear er et brand tilhørende nedenstående virksomhed:

Virksomhedens ejer (UBO): H. Cao

Virksomhedsnavn: Youxi Perfect International Trading Co Ltd

Virksomhedens adresse: Rm 808 Block A Zhongguanxilu 1277# Zhenhaiqu Ningbo,315201, China

I det følgende benævnt "virksomheden".

Betalinger indsamlet af:

Firmanavn: Ecom Fortuna Limited

Virksomhedens adresse: 17/ F, Yam Tze Commercial Building 23 Thomson Road, Wan Chai, Hong Kong

E-mail: info@comfitunderwear-dk.com

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra den erhvervsdrivende og for enhver fjernsalgsaftale og bestilling, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.

Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til teksten til disse generelle betingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, at de generelle betingelser kan læses hos iværksætteren, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på dennes anmodning.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, skal teksten til disse almindelige forretningsbetingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan læses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning sendes gratis til forbrugeren enten elektronisk eller på anden måde, hvis denne anmoder herom.

Hvis specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende generelle betingelser.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt er ugyldige eller helt eller delvist annulleres, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser i kraft for resten, og den pågældende bestemmelse erstattes straks i gensidig samråd af en bestemmelse, der så vidt muligt nærmer sig den oprindelige bestemmelses anvendelsesområde.

Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Enhver uklarhed vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.

Tilbuddet er uforpligtende. Virksomheden er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan vurdere tilbuddet korrekt. Hvis iværksætteren bruger billeder, skal disse afspejle de produkter og/eller tjenester, der tilbydes, korrekt. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til kompensation eller opløsning af aftalen.

Billederne af produkterne er en korrekt gengivelse af de produkter, der tilbydes. Virksomheden kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til produkternes faktiske farver.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Det drejer sig især om:

prisen inklusive afgifter;

de eventuelle omkostninger ved forsendelse;

hvordan aftalen skal gennemføres, og hvilke foranstaltninger der er nødvendige i den forbindelse;

om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;

betalingsmåde, levering og gennemførelse af aftalen;

fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

størrelsen af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved anvendelse af fjernkommunikationsteknikken beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for den anvendte kommunikationsform;

om aftalen arkiveres efter indgåelsen, og i bekræftende fald på hvilken måde forbrugeren kan få adgang til den;

den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere de oplysninger, som han har givet i forbindelse med aftalen, og om nødvendigt rette dem;

eventuelle andre sprog end nederlandsk, som kontrakten kan indgås på;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og

Minimumslængden af fjernkontraktens varighed i tilfælde af en forlænget transaktion.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver og materialetyper.

Artikel 5 - Aftalen

Aftalen kommer, med forbehold af det i stk. 4 fastsatte, til stand på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de betingelser, der er fastsat heri, er opfyldt.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.

Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for de juridiske rammer - gøre sig bekendt med forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt med alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.

Virksomheden sender sammen med produktet eller tjenesteydelsen forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på et varigt databærer:

adressen på det forretningssted hos iværksætteren, hvor forbrugeren kan indgive klager;
betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
oplysninger om garantier og eksisterende service efter købet;
de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden indgåelsen af aftalen;
kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset.
Hvis der er tale om en tidsbegrænset kontrakt, gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Alle aftaler indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i en periode på 14 dage. Denne fortrydelsesperiode begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tidligere udpeget af forbrugeren og den anmeldte repræsentant for iværksætteren har modtaget produktet.

I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med iværksætterens rimelige og klare instruktioner.

Når forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at underrette iværksætteren herom senest 14 dage efter at have modtaget produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af en skriftlig meddelelse/email. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et postbevis.

Hvis kunden ved udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller hvis han ikke har returneret produktet til iværksætteren, er købet en kendsgerning.

Købet anses for at være gennemført.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af produkterne af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, tilbagebetaler iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er under forudsætning af, at produktet allerede er modtaget af forhandleren, eller at der kan fremlægges et afgørende bevis for den fuldstændige returnering.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugeren fra fortrydelsesretten for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten er kun gyldig, hvis den erhvervsdrivende klart har oplyst dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter

som er fremstillet af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
som klart er af personlig karakter;
De kan ikke returneres på grund af deres art;
der hurtigt bliver ødelagt eller ældes;
hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som ligger uden for Entreprenørens kontrol;
For enkelte aviser og magasiner;
For lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
For hygiejniske produkter, hvis forsegling er brudt af forbrugeren.
Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser

vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
om væddemål og lotterier.
Artikel 9 - Prisen

I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

I modsætning til det foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er knyttet til udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er vejledende priser, vil blive nævnt sammen med tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:

de er et resultat af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller
forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Der tages forbehold for trykfejl og trykfejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af trykfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overholdelse og garanti

Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der var gældende på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

En garanti, der stilles af iværksætteren, producenten eller importøren, påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren på grundlag af aftalen kan gøre gældende over for iværksætteren.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter leveringen. Produkterne skal returneres i den originale emballage og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Entreprenøren er aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen form for rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;

De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller er på anden måde blevet behandlet uforsigtigt eller i strid med entreprenørens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen;

Manglerne skyldes helt eller delvist de regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte med hensyn til de anvendte materialers art eller kvalitet.

Særlige ekstra toldklareringsomkostninger og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og skal afholdes af kunden.

Artikel 11 - Levering og gennemførelse

Virksomheden skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt og senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis leveringen er blevet forsinket, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, skal forbrugeren underrettes herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående stykke tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, men senest 14 dage efter opløsningen.

Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. At en erstatningsartikel er ved at blive leveret, skal meddeles på en klar og forståelig måde senest ved leveringen. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes med erstatningsartikler. Udgifterne til eventuel returforsendelse afholdes af iværksætteren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil leveringen til forbrugeren eller en tidligere udpeget og anmeldt repræsentant for iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Særlige ekstra fortoldningsgebyrer og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og skal betales af forbrugeren.

Artikel 12 - Løbende transaktioner: varighed, ophør og forlængelse

Opsigelse

Forbrugeren kan indgå en aftale på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, til enhver tid, opsigelse af de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan indgå en aftale for en bestemt periode, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid ved udløbet af den faste periode opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker

opsige dem til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste afslutte dem på samme måde, som han afsluttede dem;

altid opsige dem med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade, ugeaviser eller magasiner, automatisk forlænges med en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel på højst en måned og højst tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade eller magasiner, men mindre end en gang om måneden.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade som introduktion til en regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

Hvis en aftale varer mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre det er rimeligt og retfærdigt at opsige aftalen før udløbet af den aftalte periode.

Artikel 13 - Betaling

Hvis ikke andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales inden for 7 arbejdsdage efter udløbet af den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

Forbrugeren har pligt til at unøjagtigheder i de leverede data eller specificeret betaling straks til operatøren for at rapportere.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side og med forbehold af lovmæssige begrænsninger har iværksætteren ret til at opkræve forbrugeren for alle rimelige omkostninger, som forbrugeren er blevet gjort bekendt med på forhånd.

Artikel 14 - Klager

Reklamationer over aftalens gennemførelse skal være fuldt ud og klart beskrevet og indsendes til iværksætteren senest 7 dage efter, at forbrugeren har konstateret manglerne.

Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse af klagen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses i en gensidig høring, opstår der en tvist, som er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt anfører andet.

Hvis en klage findes berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister

På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, gælder kun hollandsk lov. Selv hvis forbrugeren bor i udlandet.

GRATIS FRAGT

på alle ordrer

IKKE TILFREDS? PENGE TILBAGE!

30 dages betænkningstid

100% SIKKER BETALING

SSL-krypteret